Fecoht Informa

Fecoht Informa

10 noviembre 2011

TABLAS SALARIALES HOSTELERIA A CORUÑA 2011

Consellería de Traballo e Benestar, Xefatura Territorial da Coruña Servizo de Relacións Laborais Resolución de inscrición e publicación das táboas salariais definitivas para o ano 2010 do convenio colectivo provincial de hostalaría Vistas as táboas salariais definitivas para o ano 2010 do convenio colectivo provincial de hostalaría da provincia da Coruña, aprobadas pola comisión paritaria na xuntanza do día 9de marzo de 2011, e de conformidade co disposto no artigo 90.º.2 e 3.º do Real decreto lexislativo 1/1995, do 24 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei do Estatuto dos traballadores,e no Real decreto 713/2010, do 28 de maio, sobre rexistro e depósito de convenios e acordos colectivos de traballo, ESTA XEFATURA DE TRABALLO E BENESTAR ACORDA: 1.º.–Ordenar a súa inscrición no Rexistro de Convenios e Acordos Colectivos de Traballo da Comunidade Autónoma de Galicia. 2.º.–Dispoñer a súa publicación no Boletín Oficial da provincia da Coruña. A Coruña, 26 de outubro de 2011. En La Coruña, a 09 de marzo de 2011, siendo las 10.00 horas, en los locales de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de La Coruña, se reúne la comisión integrada por las personas que arriba se relacionan, en uso de sus respectivas facultades. ACUERDAN 1.º.–Aprobar la revisión de las tablas salariales del año 2010, con un incremento del 4,5% sobre las tablas del 2009 (IPC Real, 3%, más 1,5 puntos). PUEDES CONSULTARLAS PINCHANDO  AQUI

No hay comentarios:

Publicar un comentario